Wednesday, February 18, 2009

Moonis Elahi Blog News: Ch. Pervaiz Elahi at Kasur Workers Convention

Ch. Pervaiz Elahi, Khursheed Mehmood Kasuri and Raja Basharat
Ch. Pervaiz Elahi, Khursheed Mehmood Kasuri and Raja Basharat

A rain of flowers for Ch. Pervaiz Elahi